امروز: دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰

نقش توسعه انسانی در توسعه پایدار (بخش اول)

هینه سازی منابع انسانی راهی است به سوی توسعه پایدار بدون شک عامل انسانی مهمترین بخش تغییرو تحول و توسعه جوامع بشری در طی سالهای متوالی محسوب میشود.