امروز: یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰

عملکرد دولت ها و وضعیت معیشتی مردم

به گزارش مغانه، دولت های نهم ودهم درحالی باشعار عدالت و مبارزه با فساد وکاهش فاصله طبقاتی جامعه پابه عرصه گذاشت که از ایده های اصلی دولت ، قبل از زمان روی کار آمدن در ۸ سال گذشته بوده است تا جایی که نام دولت را به « دولت عدالت محور» تبدیل کرد ویکی از […]