امروز: دوشنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۲

روسیه تلاش برای احیای قدرت جهانی

علیرضا محمدی -کارشناس ارشد حقوق بین الملل /کشور روسیه در اوایل قرن بیستم همزمان با وقوع انقلاب کمونیستی یکی از قدرت های تاثيرگذار جهانی بود و با پیروزی بر فاشیسم و نازیسم در اروپا که منجر به صدور ایدئولوژی مارکسیسیم به دیگر کشورها و شروع جنگ سرد با دنياي غرب گرديد یکی از کشورهای تاریخ ساز […]