امروز: دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹

مجری قانون بودن، التزام به قانون و حفظ حقوق شهروندی است- جمشید کریمی*

شاید بتوان گفت ساده ترین تعریف برای پلیس در ایران و جهان “برقراری نظم و آرامش” است. این تعریف ساده از نگاه دیگری اصلی ترین و مهم ترین کارکرد نهاد پلیس است.