امروز: دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹

آشنایی با اصول فعالیت بدنی در تابستان

محیط بیرونی وشرایط فیزیکی آن برآمادگی جسمانی افراد تأثیرفراوانی دارد. گرما،سرما،آلودگی هوا و… ازجمله موارد تأثیرگذارمهم بر میزان آمادگی جسمانی است.