امروز: سه شنبه, ۴ آبان , ۱۴۰۰
زمان انتشار : 17 مارس 2015 6:50 | کد خبر : 9941 | چاپ این مطلب چاپ این مطلب

نقش توسعه انسانی در توسعه پایدار (بخش اول)

هینه سازی منابع انسانی راهی است به سوی توسعه پایدار بدون شک عامل انسانی مهمترین بخش تغییرو تحول و توسعه جوامع بشری در طی سالهای متوالی محسوب میشود.

به گزارش مغانه، بهینه سازی منابع انسانی راهی است به سوی توسعه پایدار که بدون شک عامل انسانی مهمترین بخش تغییرو تحول و توسعه جوامع بشری  در طی سالهای متوالی محسوب میشود وبرای رسیدن به این قله تعالی و توسعه پایدار بدون توجه به منابع انسانی مقدور نخواهد بود در همین خصوص  با توجه به نقش بی بدیل نیروی انسانی برای رسیدن به این امر مهم به توسعه پایدار از منظر منابع انسانی توجه بیشتری شده است.
تردیدی نیست که موفقیت هر سازمان یا گروه در درون سازمان تا حدود زیادی به شایستگی رهبر بستگی دارد چه این که سازمان مورد نظر یک واحد تجاری ، نهاد دولتی،  آموزشی،  پزشکی و یا مذهبی باشد .

شایستگی رهبری سازمان، تعیین کننده  شایستگی سازمان خواهد بود
بی تردید منابع انسانی در همه اعصار و قرون  مهمترین عامل دستیابی به توسعه پایدار به شمار میرفته  و همواره به عنوان موتور توسعه مطرح شده است . در عصر حاضر نیز که بشر به پیشرفت های فوق العاده در زمینه علوم و تکنولوژی دست یافته ، به رغم نقش تکنولوژی در تحقق توسعه،  نه تنها از اهمیت منابع انسانی کاسته نشده است  بلکه توجه به موضوع منابع انسانی به عنوان خالق و بکار گیرنده فن آوری  ضرورتی روز افزون یافته است .
نقش نیروی انسانی در فرآیند  توسعه پایدار نقش مهم و بی بدیل است و آینده هر ملتی را نیروی انسانی آن  تعیین میکند سهم نیروی انسانی  در ثروت کشور ها  در ژاپن ۸۰درصد و اسپانیا۷۸درصد و ترکیه ۷۲درصد است .
انسان محور و با توجه گستردگی مباحث و قابلیتهای بسیار آن به سرعت به مهمترین مناظره کنونی و نیز یکی از مهمترین  چالشهای دهه اخیر تبدیل  شده است  در توسعه پایدار، انسان محور توسعه و سزاوار بهداشت ، امنیت ، فرهنگ ، آموزش ، دانش و توسعه ارتباطات و اطلاعات است .
اصطلاح توسعه پایدار اولین بار در کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۸۷ مطرح شد .

اصولا امروزه در تقسیم بندی  منابع موجود به چهار بخش تقسیم بندی میکنند  ۱- منابع عادی معادن که پس از برداشت به اتمام میرسند ۲- منابع سوختی و فسیلی  نفت و گاز و زغال سنگ که  با دید گاه پایان پذیر بودن و قابل زایش از آن یاد میکنند . ۳- منابع طبیعی تجدید شونده مانند جنگلها و مراتع و همچنین آب وخاک . ۴- منابع نیروی انسانی و نقش و جایگاه فن آوری  که به تعبیری گروهی از محققان منابع طبیعی تجدید شونده توسعه پایدار را سبب شده است در حالیکه منابع ارزش نیروی انسانی با برنامه ریزی و مشارکت خود در اصل با بهره گیری از فناوری میتوانند پایه و اساس توسعه پایدار باشند.

*جلیل مرادزاده

نظرات