امروز: دوشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۹
زمان انتشار : 18 مارس 2015 2:19 | کد خبر : 10006 | چاپ این مطلب چاپ این مطلب

نقش توسعه انسانی در توسعه پایدار(بخش دوم)

به گزارش مغانه، فن آوری در اصل نیروی اصلی و اولیه توسعه است و این سبب تغییر در ساختار اقتصادی جامعه میشود و توسعه پایدار را به دنبال دارد . در واقع بدون انتقال فناوری  توسعه سازمان امکان پذیر نیست و این کارکنان و افراد سازمان هستند که با آموزش این نیروها و فن آوری […]

به گزارش مغانه، فن آوری در اصل نیروی اصلی و اولیه توسعه است و این سبب تغییر در ساختار اقتصادی جامعه میشود و توسعه پایدار را به دنبال دارد . در واقع بدون انتقال فناوری  توسعه سازمان امکان پذیر نیست و این کارکنان و افراد سازمان هستند که با آموزش این نیروها و فن آوری و تکنولوژی و استفاده بهینه و مناسب از این تکنولوژی منجر به توسعه پایدار سازمان شوند . با وجود تحولات شتابنده ای که در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطی انجام شده اند هنوز نقش انسان به عنوان اصلی ترین عامل در کشف دانش مطرح است . بدین تر تیب برای تولید دانش باید مجموعه های سازمانی را سازماندهی
کنیم  و دانشگاه ها و گروه های علمی را  که جایگاه و پایگاه عالمان و دانش پژوهان  دانش آفرین هستند  در کانون توجه قرار دهیم و این هدف به بهترین وجه از طریق شبکه ای کردن روابط گروههای تخصصی با هم و با ترکیب و تلفیق مجازی گرههای همسان از دانشگاهها و مراکز علمی مختلف تحقق مییابد . با شبکه های دانش آفرین به معنی سیال از دانش دست می یابیم که موجب اعتلا وتوسعه کشور را فراهم خواهد آورد .
توسعه پایدار مفهوم جدیدی را توسعه اقتصادی  انسانی و محیطی را ارائه میدهد وتوسعه واقعی را معادل رشد انسانی و زیست محیطی قلمداد میکند در توسعه پایدار  منابع زیست محیطی همچون سرمایه هایی تلقی میشوند که حفاظت از آنها  وظیفه اصلی سازمان به شمار می آید و توسعه ای مقبول است  که در آن ضمن حفظ محیط  انسان ارزش و کرامت خود را از دست ندهد . پیشرفت و کارایی اقتصادی حفظ منابع طبیعی  فقر زدایی  توسعه عدالت اجتماعی  ایجاد فرصت  های برابر برای پیشرفت همگانی  از زمره اهداف اصلی در یک سو  الگوی سه وجهی از توسعه پایدار است.
اکنون مفروضات کیفی و انسان مدار توسعه که در چارچوب مفاهیم سازمان انسانی نماین میشود در مفروضاتی چون تقدم توسعه پایدار و متوازن (بلند مدت) به جای تاکید بر رشد و کارایی زود هنگام   سود رضایت بخش به همراه رضایتمندی مشتری  کارکنان دانش محور انسان به  عنوان  هدف نهایی  و عامل  توسعه   تلقی  میشود  و به سرمایه های  اجتماعی و انسانی در مقایسه  با سرمایه های فیزیکی  به توسعه فضای یاد گیری توام  با رقابت سازنده  ضرورت  توجه به مدیریت دانش مشتری  و لزوم شناخت و طبقه بندی مشتریان درونی و بیرونی به منظور شناخت نیازها و انتظارات آنها برای پاسخگویی
شفاف و اسفاده از دانش آنها در ارائه خدمات بهتر اهمیت داده میشود و کارکنان  هوشمند  و خلاق در سازمان  مهمترین  نقش را در توسعه پایدار سازمان بازی میکند .
از آنجائیکه با گسترش هر چه بیشتر دانش بشر  حجم ابهامات و ناشناخته و نا کار آمدی  مفروضات  سازمان اداری بیشتر نمایان میشود مهمترین دلیل  اهمیت سرمایه  های  فکری  و سرمایه های انسانی  در نقش  و کار کرد سازمانهای توسعه منابع انسانی در همین نکته است که در این مفهوم به بهینه سازی منابع انسانی تکید شده است .
سرمایه گذاری در نیروی انسانی و اعتلای کیفیت نیروی کار یکی از زمینه ها و راههای اصلی و اساسی افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی جامعه است. در بررسی  های  اقتصادی میتوان گفت که سرمایه انسانی  یک مفهوم کاملا” اقتصادی است  در واقع خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه است  چرا که این خصوصیات میتواند موجب بهره وری و تولید بیشتر و در آمد و رفاه بیشتر گردد. سرمایه انسانی  را اینگونه تعریف نموده اند ارتقاء بهبود تولیدی افراد .
رسیدن به اهداف سازمان بستگی  به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر است. واقعیت اینست  که در جهان امروز  آنچه بیش از همه دارای اهمیت است نیروی انسانی است  بهطوریکه  اقتصاددانان معتقدند  آنچه در نهایت خصوصیت روند توسعه  اقتصادی و اجتماعی  یک کشور را تعیین میکند منابع انسانی آن کشور است  نه سرمایه و منابع دیگر این منابع انسانی هستند که سرمایه ها را متراکم میسازند از منابع بهره برداری میکنند سازمان های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به وجود می آورند و توسعه ملی را پیش میبرند تجهیز نیروی انسانی و بهسازی بهره گیری هر
چه موثرتر از این نیرو  بی شک آموزش یکی از مهمترین و موثرترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور سازمان بشمار میرود .
شالوده افزایش بهرهوری در سازمان ها  مستلزم تاکید بر نیروی انسانی است . اندیشمند دانشمدیریت با تاکید بر اهمیت جایگاه انسان در فرایند ایجاد تحولات بر این باورند  که واحدهای توسعه منابع انسانی سازمانها و بنگاهها باید نقش کلیدی و ساختاری را در تحول و توسعه  ایفا  نماید .
*جلیل مرادزاده

اخبار مرتبط

نظرات