امروز: شنبه, ۲۷ شهریور , ۱۴۰۰
زمان انتشار : 03 سپتامبر 2015 2:59 | کد خبر : 13815 | چاپ این مطلب چاپ این مطلب

شاخص های یک نماینده مجلس

نقش واهمیت مجلس شورای اسلامی درنظام جمهوری اسلامی مشخص بوده و تاثیرگذاری آن براوضاع عمومی کشورروشن می باشد واینکه از جمله محورهای بسیار مهم واساسی تصمیم گیریها درکشورمحسوب می شود.پایه واساس تشکیل مجلس هم اصل ششم قانون اساسی است که آمده”درجمهوری اسلامی ایران امورکشورباید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات ، انتخاب […]

نقش واهمیت مجلس شورای اسلامی درنظام جمهوری اسلامی مشخص بوده و تاثیرگذاری آن براوضاع عمومی کشورروشن می باشد واینکه از جمله محورهای بسیار مهم واساسی تصمیم گیریها درکشورمحسوب می شود.پایه واساس تشکیل مجلس هم اصل ششم قانون اساسی است که آمده”درجمهوری اسلامی ایران امورکشورباید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات ، انتخاب رئیس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،اعضای شوراها ونظایر آن ،یا از راه همه پرسی درمواردی که دراصول دیگر این قانون معین می گردد”. دراین حالت مردم بخشی ازاختیارات خود رادرمسائل عمومی واجتماعی با دادن آراء خود به افرادخاص تفویض نموده وقدرت خود راانتقال می دهند.
بنیان گذارنظام جمهوری اسلامی ایران در این زمینه گفته اند”مجلس شورای اسلامی درراس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده وازویژگی های خاص برخورداراست که مهمترین آنهااسلامی ، ملی بودن آن است . شک نیست که مجلس به همه امور کشور نظارت دارد وحق نمایندگان است که از هر انحراف وخلافی که از وزراء وادارات می بینند به حکم قانون جلوگیری کنند ودولت راتاحد استیضاح بکشانند”.
رهبری نظام هم به این نکته تاکید دارندکه”مجلس شورای اسلامی ، یک مرکز اساسی انقلاب ومظهر ظهوراراده مردم درصحنه های گوناگون سیاسی واجرایی است .لذا همانگونه که امام عظیم الشان وصیعت فرمودند مردم باید انتخابات مجلس را همواره به عنوان یک مسئله مهم در نظر بگیرند. سلامت نظام وابسته به سلامت مجلس است ،یک مجلس سالم ، قوی ، وکارامد دارای اعضای مومن ومنطبق باضوابط ، خواهد توانست پشتیبانی قانون نظام را به شکل صحیحی انجام دهد “.
ازبیانات این بزرگان نظام چنین می توان دریافت که یک مجلس کارآمد ، سالم و قوی خواهد توانست پشتیوانه بسیار موثری برای کلیت نظام باشد. پس ضروری است که درانتخاب نمایندگان آن با دقت وظرافت خاصی عمل کرده ودر این رابطه شاخص هایی رادرنظر گرفت .
اولین ومهمترین شاخص یک نماینده ، ولایت مداری است . باید تمامی افکار یک نماینده درحول محور این موضوع باشد که چگونه بتواند سیاست ها وراهبردهای رهبری را به سرانجام برساند؟ می بایست همواره این دغدغه را داشته باشد که چگونه مواضع ومطالبات رهبری نظام را محقق سازد؟
دومین شاخص یک نماینده ، کارآمدی است.یک مجلس قوی وموثرنیازمند افراد متخصص، با تجربه وکاربلد است که باید در کمیسیون های مختلف مجلس حضور داشته باشد وبتواندتحلیل درست درمورد تحولات جهانی ، منطقه ای و داخلی ارائه نماید.
سومین شاخص ،رعایت مصالح عمومی ومنافع ملی است .یک نماینده باید مصالح ملی را برمصالح گروهی، قومی ومحلی ترجیح دهد.رفتار وکردارومواضع آنها بایددرراستای تقویت وحدت،امنیت واقتدار ملی باشد.
شاخص چهارم قانون مداری وعقلایی بودن نماینده است .ازجمله ویژگی های بارزیک قانون گذاربرحذربودن از هرگونه افراط وتفریط بوده و رفتاروکردارش باید بر مبنای عقلانیت وقانون باشد. کسانی که تمایل دارند وارد این عرصه شوند، لازم است بادقت تمام ،تمامی قوانین کشور راازجمله قانون اساسی وقانون انتخابات ودستورالعمل های آن را مطالعه کرده واشرافیت کامل به آنها داشته باشد تا بتواند درچهارچوب قانون وبرمدارآن حرکت کند.
برخورداری از پشتوانه گسترده مردمی از دیگر شاخص های یک نماینده می باشد. یک نماینده توانمند باید مورد قبول مردم بوده وبا پشتوانه بالای رای مردمی همراه باشد.
ازجمله شاخص های بسیار مهم واساسی دیگر یک نماینده متکی نبودن به کانون های ثروت وقدرت است. برکسی پوشیده نیست که امروزه حضوردرانتخابات بعنوان انتخاب شونده هزینه های بالایی رابه همراه دارد وواردشدن به این عرصه چندان راحت نیست . درایام انتخابات کسانی پیدا می شوند که برای نزدیک شدن به قدرت ، خود یا افراد دیگری را کاندیدا می کنند.هدف این گونه افراد نفوذ بیشتربرای منافع شخصی ویا کسانی که برای آنها فعالیت دارند، می باشد. باید پذیرفت که برخی جریانهای سیاسی ویا افرادی که به هر صورتی برای پیروزی یک کاندیدا ویاکاندیداهایی سرمایه گذاری میکنند، نیت هایی دارند ، چشمداشت هایی دارند. درچنین حالتی داوطلبان از ارزش های اخلاقی فاصله خواهند گرفت ووامدار کانون های قدرت وثروت خواهند شد. کاندیداهایی که به هر صورتی درپی کسب پیروزی هستند، از داشتن استقلال فکری بدور شده و به الطبع نخواهد توانست در مجلس اهداف و ارزش های نظام و انقلاب اسلامی را نمایندگی کرده وبه مردم وکشور خدمت نماید.
سال ۱۳۹۴ از سوی رهبری نظام سال همدلی وهمزبانی دولت ومردم نامیده شده است. بی شک ازجمله مواردبسیار مهم واساسی درتامین امنیت وتمامیت ارضی کشورودفع تهدیدات دشمنان نظام، وحدت وانسجام ملی است . امروزه برخی افراد وجریان های معارض ومعاندوافراطی دربحث قوم گرایی ها ،فضا رابرای حرکت های خود مناسب دیده ، گرد آنها جمع شده وبه اختلافات دامن می زنند، ازجمله شاخص های یک نماینده این است که باهوشیاری ، این گونه افراد راشناسایی کرده واجازه ندهند که درکنار آنها قرارگیرندو سعی نمایند حرکات ورفتار آنها برمدار وحدت وهمدلی باشد.
پرهیزازسیاه نمایی ها وتخریب مدیریت هاوچهره های نظام از دیگر شاخص های یک نماینده می تواند باشد.نماینده باید همواره درتبیین وتوضیح خدمات نظام جمهوری اسلام ایران درطول سالهای گذشته تلاش کند وسعی داشته باشد که مردم را به آینده ای روشن امیدوار کند.
شاخص دیگری که یک نماینده باید داشته باشداخلاق وحاکمت آن درشخصیت خوداست .قطعا مسائل اخلاقی وارزشی در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده وبه نوعی یک ثروت بزرگ محسوب می شودکه راحت بدست نمی آید.
حال باتوجه به شرایط خاص بین المللی که کشورما درآن قراردارد، بخصوص درموضوع مذاکرات هسته ای به سرانجام رسیدن یا نرسیدن آن ،تشدید تحریم ها ،تحولات درکشورهای خاورمیانه ازجمله عراق ، سوریه ،یمن ، ترکیه وتاثیرگذاری آن درداخل کشور، همچنین شرایط داخلی کشوردرزمینه مسائل مختلف اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی و با علم به این موضوع که یکی از مراکز بزرگ تصمیم گیری ها در کشور، مجلس شورای اسلامی است ، بایدکسانی وارد عرصه انتخابات مجلس شوند که علاوه بربرخورداری از برخی شاخص هایی که بطور اجمال به آنها اشاره شد، توانایی آن راداشته باشند که درراستای منافع ملی ، افزایش اقتدار نطام درسطح جهانی، درزمینه مسائل مختلف سیاسی ، اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی وجهان اسلام اظهارنظرکرده وتصمیم گیری نماید.

*اسدالله علی اکبری مجد

اخبار مرتبط

نظرات